Obecní knihovna KOMORNÍ LHOTKA
Komorní Lhotka 27
739 53 p. Hnojník
tel: 724 994 853
email: knihovna@komorni-lhotka.cz

zpět

Výpůjční řád Obecní knihovny v Komorní Lhotce


16.12.2008 16:47 

Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a povolením k pobytu v ČR a poskytne knihovně osobní údaje to je jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Knihovna je oprávněna tyto údaje zpracovávat pro svoji registraci čtenářů a je proto registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

Za dítě přebírají odpovědnost rodiče.

Na základě vyplněné přihlášky dostane čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

Svým podpisem na přihlášce čtenář stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního řádu a pokyny pracovníka knihovny.

Na cizí průkaz si nelze dokumenty půjčovat.
Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 10,- Kč mu bude vystaven nový.

Výpůjční doba je u knih a časopisů 1 měsíc.

Knihy, které nejsou k dispozici si může čtenář objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, za  cenu poštovného z kterékoliv knihovny v ČR.

Pracovníci knihovny mohou bez udání důvodu zkrátit výpůjční lhůtu; při druhé žádosti je čtenář povinen dokumenty předložit.

 Cenné encyklopedie a jiné cenné publikace jsou přístupné jen v prostorách knihovny – prezenčně se půjčují jen na zvláštní písemnou stvrzenku.

Čtenář ručí osobně za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit do data vyznačeného na stvrzence. Pokud knihy nestihne vrátit, může požádat o prodloužení na telefonním čísle 724 994 853 nebo elektronickou poštou na adrese knihovna-komornilhotka@quick.cz nebo přes službu ICQ 562-734-912.

Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, který je u knih 80,- Kč,
u časopisů 30,- Kč. Zjištěná poškození jsou čtenáři povinni ohlásit v knihovně před zapůjčením, jinak za ně sami odpovídají a bude po nich požadována náhrada.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

Návštěvníci mohou ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem vznášet připomínky, stížnosti, doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejích služeb čtenářům. Hrubé nebo soustavné porušování knihovního řádu opravňuje pracovníky knihovny k odebrání čtenářského průkazu.

Zvláštní přílohu tvoří ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt, kterou průběžně schvaluje zastupitelstvo obce Komorní Lhotka.

 V Komorní Lhotce 5.11. 2001